فارسی—Persiska

در†رابطه†زناشويي†تان†در†معرض†ترس†و†خشونت†قرار†داريد؟احساس†مي†كني†كه†به†حمايت†نياز†داري†و†اينكه†با†يك†نَفَر†در†مورد†شرايطت†حرف†بزني؟ما†با†خانمهايي†كه†در†رابطه†زناشويي†خود†در†معرض†خطرند†همكاري†مي†كنيمانواع†خشونت†جسمي†●عذاب†روحي†و†فشار†رواني†●خشونت†و†اجبار†جنسي†●خشونت†اقتصادي†●خشونت†از†نوع†تأمين†نكردن†وسايل†مورد†نياز†●فشار†و†خشونت†به†خاطر†مسائل†ناموسي©غيرت®†●غفلت†و†بي†مبالاتي†از†خانواده†●مجبور†كردن†به†در†خانه†ماندن†و†اجازه†ندادن†به†روابط†اجتماعي†●بر†طبق†قوانين†سويدن¨†هر†گونه†خشونت†يا†تهديد†كردن†ديگران†ممنوع†استتو†به†هيچ†عنوان†به†خاطر†خشونتي†كه†بر†عليه†تو†شده†است†مقصر†نيستي†Æتو†مي†تواني†از†كمك†و†حمايت†ما†استفاده†كني†برا†تغيير†شرايط†بدي†كه†داريÆما†شما†را†دعوت†مي†كنيم∫براي†مشاوره†تلفني†يا†حضوري†●مسكن†محافظت†شده†براي†زنان†و†فرزندان†●و†بيمارستان†©SOCIALTÄNST®†كمك†براي†تماس†با†ادارات†دولتي†از†قبيل†پليس،†سوسيال†●كمك†نزد†وكيل†و†هنگام†دادگاه†●ما†ميتوانيم†حق†و†حقوق†شما†را†براي†شما†بازگو†كنيم†●تمامي†موارد†فوق†بدون†نام†نويسي†و†كاملا†محرمانه†خواهد†بوددر†صورت†نياز†با†ما†تماس†بگيريد†همه†روزه∫Tel: 08-54060016mejl: kvinnojoureniosteraker@gmail.comما†براي†جلوگيري†از†همه†نوع†خشونت†فيزيكي†و†روحي†بر†ضد†زنان†و†بچه†ها†كار†مي†كنيمانجمن†ما†هيچ†گونه†وابستگي†سياسي†و†مذهبي†نداردهستيم¨†اين†سازمان†براي†جلوگيري†از†زدن†و†ترساندن†زن†و†بچه†ها†كار†مي