Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse för Kvinnojouren i Österåker 2019

Vårt uppdrag

är att erbjuda akut skyddat boende, ha stödjande verksamhet för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi ska också bilda opinion och informera i dessa frågor.

Hur genomför vi det?

Det huvudsakliga arbetet i jourverksamheten sker via telefonjouren, i mötet med de utsatta kvinnorna i det akut skyddade boendet och genom personliga samtal ge dem stöd och vägledning. 


Vi inbjuder medlemmar och andra intressenter till föreläsningar om ämnet ”Våld i nära relationer” i syfte att minska densamma och att öka kunskapen om dessa frågor.

Kvinnojouren har funnits sedan 1998 som förening. Det första boendet öppnades den 1 september 1998 vilket innebär att jouren fyllde 21 år under året. 

Styrelsen

Styrelsen har bestått av följande personer: 

Ordförande fyllnadsval   Katarina Mattsson            

Vice ordförande Birgitta                                    

 Kassör Tarja                                          

 Sekreterare Lena                                                     

 Studieansvarig Britt-Marie                                         

 Sekreterarersättare Barbro                              

 Styrelseersättare Jessica                                  

 Revisorer Hanne och Susanne                               

Revisorsersättare Carin och Lisa       

Valberedning Margareta (sammankallande) och 2 vakanta     

Barnansvarig Ingela

Webbansvarig Lisa

Styrelsens uppgift är att leda verksamheten, utbilda nya medlemmar för jourverksamhet, ha det övergripande ansvaret för bostaden, skapa opinion samhället i syfte att minska mäns våld i nära relationer samt i övrigt se till att föreningens verksamhet följer stadgar, riktlinjer och övriga överenskommelser. Vi har en hemsida och är med i Facebook.

Medlemsantal

Vid årets början hade föreningen 87 medlemmar och vid året slut var antalet 201 st betalande medlemmar. Avgiften är 100 kronor/år. 

Vi har sedan några år ett e-postnätverk som bistår oss när vi får kvinnor och barn som behöver förnödenheter. Detta nätverk har växt under året och det är guld värt.

Anställda

Vi har en anställd sedan drygt 3 år på heltid. En anställd på 50% sedan november 2019.

Säkerhet i vårt boende

Vi har en säkerhetsdörr med elektroniskt titthål, säkerhetsbrevlåda och personlarm i boendet. Även bärbara larm.

Det skapar trygghet. Vi har också fler mobiler så att boende och jourkvinnor kan ha bättre kontakt mellan sig. 

Det bärbara larmet har delats ut till de flesta boende under året. De har upplevt det som en extra trygghet när de lämnar boendet.

Volontärer

Under året har vi lagt ned ≈5000 volontärtimmar, det motsvarar 3 heltidsarbetare.

De har med stor empati tagit av sin fritid för att stötta och samtala med våldsutsatta kvinnor. De har även följt med på möten, passat barn, lagat mat, bakat, städat, firat födelsedagar etc. 

Samarbeten

Tjejjouren blev en ungdomsjour den 1 januari 2019. De var tidigare en del av Kvinnojouren, därav har vi en fantastisk relation mellan våra föreningar. Vi går bland annat på kurser och föreläsningar tillsammans, vi samarbetar även vid flera events. Svenska kyrkan i Österåker är en annan del av vårt samarbete. Där har de Samtalsakuten som flera av våra kvinnor har fått mycket stor utdelning av. Under året har vi startat igång en nätverksgrupp med socialförvaltning, politiker, myndigheter, organisationer och verksamheter i kommunen, där vi bland annat diskuterat trygghetsavtal och bostadsring.

Aktuellt under året 

Vi har växt mycket under året, både i antalet stödmedlemmar, men även jourkvinnor. Vi är väldigt tacksamma för alla insatser som hjälper till så att kvinnor och barn kan få en fristad och ett fint stöd. 

Under året har vi haft 11 månadsmöten. Vi har även haft många interna telefon– och mailkontakter däremellan. Just månadsmötena är viktiga för att diskutera, informera och även utbilda oss i dagsaktuella frågor. Vi har varit aktiva i kontakter med ROKS, många olika Socialkontor, nätverkat tillsammans med socialkontoren i nordostsektorn och övriga jourerna i Nordost samt med BOPS (Brottsoffer- och personsäkerhetssektionen). Vi har gått flera utbildningar och uppdaterat oss både inom samtalsteknik och säkerhetsfrågor.

Några föreningar som särskilt stöttat oss bl a med pengar har varit:

• Svenska Kyrkan, som är oss till stort stöd med bidrag och lån av lokaler

• Yoga i Åkersberga

• Woody bygghandel

• Rebeckorna, som alltid samlar in pengar till jourens barn

• Active Move Åkersberga

Vi har ansökt om statliga medel och även blivit beviljade sådana.
Bidraget är en del av att kunna bedriva verksamheten.

Under året har vi sålt armband med texten ”sluta tafsa” som vi fått av
advokatfirman Elisabeth Massi Fritz som vi samarbetar med.

Det skyddade boendet.

År 2019 har vi haft 441 dygn med kvinnor och 242 dygn med barn jämfört
med år 2018 då vi hade 482 dygn med kvinnor och 469 dygn med barn.

Sociala medier

Vi har haft stort utbyte både på Facebook och Instagram med våra stödmedlemmar och andra jourer i Sverige under året. Vi har visat hur vi jobbar och hur vi informerar. Vi har lagt upp flera event som spridit sig.

Nordiska konferansen för kvinnor mot våld

BLAND ANNAT HADE VI EN MYCKET LYCKAD LJUSMANIFESTATION

Närradion

Under året blev det svårt att få till resurs för närradion, därför valde vi att lägga ned detta engagemang.

Medlemsmöten

Årsmötet genomfördes den 6 mars 2018 med sedvanliga årsmöteshandlingar. Höstmötet med genomfördes i Folkets Hus där professor Henrik Belfrage som föreläste om olika former av psykopatiska och psykotiska drag. Det var 55 deltagare. 

Hemsidan

Under året har vi försökt att fräscha upp grafiken lite och så även hemsidan. Det är nu möjligt att läsa där på 15 olika språk, vilket är fantastiskt!

Telefon- och jourverksamhet:

Telefonjouren har fungerat mycket väl under många år.  Vi håller oss till att vara c:a 20-25 ideellt arbetande kvinnor som har hållit i telefonjouren kvällstid (måndag och torsdag) samt med bevakning i helger per
mobiltelefon och kontaktkvinnor till boende. 

I genomsnitt har varje jourkvinna suttit var tredje vecka. De flesta samtal kommer kontorstid. Ungefär så här har samtalen fördelats;

antal samtal av kvinnan själv – 104

antal samtal anhörig – 25

myndighet tar kontakt – 42

stödsamtal m. Kvinnor – 150

stödåtgärder utöver samtal – 180

Längden på telefonsamtalen varierar mycket. Det framgår inte om det är samma kvinna som ringer vid flera tillfällen.  Vad som kan noteras är att det är många samtal med våra ”återkommande” kvinnor som inte återfinns i den här statistiken dvs de som tidigare bott hos oss och som vi fortsätter att stötta.

Jourkvinnornas främsta uppgift har varit att fungera som medsyster till boende kvinnor och deras barn, med olika typer av stöd allt efter behov. Det utses alltid 2 två jourkvinnor till varje boende.   Några jourkvinnor är och har varit samtalsstödjare under flera år. Vi gör jourlistor för ett halvår i taget där vi själva bestämmer när vi kan sitta jour i boendet. Det har fungerat mycket bra. 

Kvinnojouren lägger ner mer än 5000 h ideellt varje år – motsvarar tre heltidsanställda

Varje år ställs vi inför nya utmaningar och nya frågor. Varje kvinna som kommer till oss
har en unik historia som vi förhåller oss till och hjälper och stödjer efter bästa förmåga.

För- och grundskolefrågan för medföljande barn har varit lika besvärlig som tidigare.
Det råder platsbrist i skolorna och det drabbar barn på boendet. 

Studie- och jourgruppsverksamheten.

Vi har uppdaterat introduktions- och utbildningsprogrammet under året
så att det skall vara enklare att förbereda de nya kvinnorna att vara jourkvinna. 

Vi har fortsatt att skaffa kunskap genom mötesverksamhet, externa utbildningar samt konferenser. 

Ämnena har varit grundläggande jourkunskap, lagar som gäller vår verksamhet, de patriarkala strukturerna, makt- och kontrollfrågan och mycket mer. Vi har haft internutbildning för nya jourkvinnor. På våra månatliga jourmöten diskuterar vi allt mellan himmel och kvinnor. 

Slutord

Det som gör att vi fortsätter vårt engagemang i kvinnojouren är att vi känner att vi kan göra skillnad. Det är alltid något som gör att man tar nya tag när frustrationen över samhället blir stor. Även detta år har varit ett intressant och händelserikt år. Vi har haft många nya frågeställningar att diskutera. Det är en av våra styrkor att vi kan prata med varandra och hitta kraft inom systraskapet.

Styrelsen vill tacka alla kvinnor som arbetar i jouren och som lagt ner mycket av sin fritid på att stötta sina medsystrar som drabbats av mäns våld på olika sätt. Till dessa jourkvinnor vill vi sända ett alldeles särskilt stort tack.  

Vi vill också särskilt tacka vårt fantastiska e-postnätverk som snabbt hör våra önskningar om olika saker, när våra boende behöver. De är guld värda. Tack till alla som skänker glädje till våra stödsökande kvinnor och barn.

Styrelsen vill också tacka alla medlemmar som på olika sätt varit föreningen behjälplig och hoppas att alla vill fortsätta att vara aktiva i föreningsarbetet.

/Katarina, Birgitta, Tarja, Lena, Barbro, Jessica

Åkersberga mars 2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *