Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse för Kvinnojouren i Österåker 2021

Vårt uppdrag

är att erbjuda akut skyddat boende och att ha stödjande verksamhet för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi ska också bilda opinion och informera i dessa frågor.

Hur genomför vi det?

Det huvudsakliga arbetet i jourverksamheten sker via telefonjouren, i vår öppna stödverksamhet, i mötet med de utsatta kvinnorna i det akut skyddade boendet och genom personliga samtal för att ge utsatta kvinnor stöd och vägledning. Under 2021 har vi även ökat vår tillgänglighet genom att erbjuda chatt 2 gånger i veckan samt gruppträffar i vårt ”Livscafé” 2 tillfällen i månaden.


Vi inbjuder medlemmar och andra intressenter till föreläsningar om ämnet ”Våld i nära relationer” i syfte att minska densamma och att öka kunskapen om dessa frågor. Under 2020 och 2021 har vi dock fått anpassa medlemsträffar och följt gällande restriktioner.

Vi nätverkar och informerar om vår verksamhet för politiker och andra samhällsfunktioner

Kvinnojouren har funnits sedan 1998 som ideell förening. Det första boendet öppnades den 1 september 1998.


Styrelsen

Styrelsen har bestått av följande personer: 

Ordförande Katarina Mattsson            

Vice ordförande Hanne                                   

Kassör Sofie                                        

Sekreterare Karin                                                

Styrelseledamot Jessica

Styrelseersättare
Revisor Birgitta och Birgitta

Revisorsersättare Charlotte och Anna

Valberedning Erika och Karin

Barnansvarig Sofie och Emma

Ansvarig sociala medier/ Presskontakt Emma

Styrelsens uppgift är att leda verksamheten, utbilda nya medlemmar för jourverksamhet, ha det övergripande ansvaret för bostaden, skapa opinion samhället i syfte att minska mäns våld i nära relationer samt i övrigt se till att föreningens verksamhet följer stadgar, riktlinjer och övriga överenskommelser. Samt arbetsgivaransvar för de anställda.


Medlemsantal

Vid årets slut var antalet ca:  200 betalande medlemmar. Avgiften är 100 kronor/år. 

Vi har sedan några år ett nätverk för gåvor som bistår oss när vi får kvinnor och barn som behöver förnödenheter. Detta nätverk har växt under åren och det är guld värt.

Anställda

Vi har en anställd sedan drygt 5 år på heltid samt en anställd på 50% sedan november 2019.

Säkerhet i vårt boende

Vi har en säkerhetsdörr med elektroniskt titthål och personlarm i boendet samt även bärbara larm.

Det skapar trygghet. Vi har också fler mobiler så att boende och jourkvinnor kan ha bättre kontakt mellan sig. 

Det bärbara larmet delas ut till de flesta boende. De har upplevt det som en extra trygghet när de lämnar boendet.

Volontärer

Under året har vi lagt ned ca: 3500 volontärtimmar. Det motsvarar 2 heltidstjänster. Vi har haft glädjen att välkomna flera nya jourkvinnor till verksamheten under året.

De har med stor empati tagit av sin fritid för att stötta och samtala med våldsutsatta kvinnor. De har även följt med på möten som samtalsstöd, hjälpt till med vår flytt som skett detta år, passat barn, lagat mat, bakat, städat, firat födelsedagar etc.
De har jourkvällar 2 kvällar i veckan i boendet och de har ansvar för jourtelefonen kvällar och helger. De bemannar även chatten söndagar.

Samarbeten

Vi har haft tätt samarbete med Bellis Ungdomsjour. Vi går bland annat på kurser och föreläsningar tillsammans och vi samarbetar även vid flera events. Svenska kyrkan i Österåker är en annan del av vårt samarbete. Där har de Samtalsakuten som flera av våra kvinnor har fått mycket stor utdelning av. Vi ingår i flera nätverksgrupper tillsammans med socialförvaltning, organisationer och verksamheter i kommunen som vi träffar regelbundet.

Vi bildade under året en arbetsgrupp tillsammans med Trygg Österåker, Bellis och Svenska kyrkan. Vi har tagit fram en dekal som sedan distribuerats till alla offentliga toaletter för uppsättning på insidan av dörren.

På dekalen finns QR koder med information om hur en kan komma i kontakt med våra verksamheter om en är utsatt för våld i nära relation. Vi gjorde också ett samarbete kring ”En vecka fri från våld”, v 47. Under denna vecka så anordnade vi föreläsningar och workshops. Den 25 november anordnade vi en ljusmanifestation och ett fackeltåg under parollen ” Hjälp oss att stoppa våldet mot kvinnor och tjejer.  Vi höll flera tal, och popskolan bidrog med fin sång och musik. Vi höll en tyst minut för de 13 kvinnor som mördades under 2020. Tidningen Kanalen skrev både om detta och en vecka fri från våld och vi fick även stor uppmärksamhet och spridning i sociala medier.

Aktuellt under året 

Även detta år har präglats av covid-19-pandemin och vi har behövt ställa om delar av vårt arbete för att anpassa oss till situationen. Flera av våra inplanerade aktiviteter har fått flyttat fram eller genomförts digitalt.

Våra månads- och styrelsemöten har delvis hållits på distans via Teams.

Under året har vi haft 10 månadsmöten. Dessa möten är viktiga för att diskutera, informera och att utbilda oss i dagsaktuella frågor. Vi har varit aktiva i kontakter med vår riksorganisation Unizon, med olika socialkontor, vi har nätverkat tillsammans med socialkontoren i nordostsektorn och övriga jourerna i nordost samt med BOPS ( Brottsoffer och personskydd ) inom polisen. Vi har gått flera utbildningar och uppdaterat oss både inom samtalsteknik och säkerhetsfrågor Bland annat genomförde 3 anställda och 11 jourkvinnor en kurs/utbildning i MI-motiverande samtal via Humanova något vi redan haft stor användning av i samtal med stödsökande kvinnor. Vi har hyrt skyltfönstret i Folkets hus under mars och november månad. I mars med temat ”Våld i nära relation finns överallt” och i november ”Vem är mannen som slår/dödar”. Vi fick bra uppmärksamhet för dessa 2 utställningar.

Några föreningar som särskilt stöttat oss bl.a. med pengar har varit:

  • Svenska Kyrkan, som är oss till stort stöd med bidrag och lån av lokaler
  • Söra Simhall
  • Woody bygghandel
  • Rebeckorna, som alltid samlar in pengar till jourens barn
  • Rädda barnen Österåker
  • Vänsterkvinnorna

Vi har ansökt om statliga medel och även blivit beviljade sådana.
Bidraget är en del av att kunna bedriva verksamheten.

Vi har mottagit fina gåvor och bidrag till verksamheten, såsom ett stort antal kontantkort från Telenor. Vi har även mottagit julkassar med mat från Willys i Åkersberga att dela ut bland kvinnor och familjer vi stödjer.

Det skyddade boendet

Vi har under året genomfört flytt av boendet. Vi har varit på samma plats i väldigt många år och av säkerhetsskäl så fick vi nu fin hjälp av Armada att flytta hela vårt skyddade boende.

År 2021 har vi haft 78 dygn med kvinnor och 182 dygn med barn.

Vi tar nu emot medföljande husdjur i vårt skyddade boende. Vi har även inlett ett samarbete med VOOV i de fall kvinnan inte har möjlighet att ta med sig sitt husdjur.

Sociala medier

Vi har haft stort utbyte både på Facebook och Instagram med våra stödmedlemmar och andra jourer i Sverige under året. Vi har visat hur vi jobbar och hur vi informerar. Vi har lagt upp flera event som spridit sig.

Aktiviteter

8 mars satte vi upp en installation på torget i Åkersberga centrum

Som bestod av 16 par rödmålade skor. Skorna är en symbol för de 16 kvinnor som mördades under 2019 (aktuella siffror för 2020 inte officiella då). Vi fick stor uppmärksamhet för denna installation och lokaltidningen Kanalen skrev en artikel .

Den 28 augusti arrangerade vi tillsammans med ungdomsjouren Bellis och Trygg Österåker ”Torgets dag” då den årliga Kanalens dag blivit inställd p.g.a. pandemin. Vi stod på torget i centrum och informerade förbipasserande om jourernas verksamhet och samlade namnunderskrifter till vårt medborgarförslag om att inför den våldspreventiva metoden ”Huskurage” i Österåkers kommunala bostäder. Vi fick flera nya stödmedlemmar.

Årets ljusmanifestation och fackeltåg genomfördes den 25 november.
Stort tack till Popskolan som bidrog med fin sång och musik och sponsrade oss med ljudanläggning. Ett hundratal Åkersbergabor hade samlats för att deltaga. Vi slog 13 slag på en trumma för att hedra de 13 kvinnor som mördades 2020. Därefter följde en tyst minut och sen gick fackeltåget.


Vi deltog den 6 november på demonstrationen ”Kvinnostrejk” på Medborgarplatsen.  Flera hundra deltagare och många bra talare var på plats, bl.a Olga Persson, Atilla Yoldas och Linnea Claesson.

Medlemsmöten

Årsmötet genomfördes den 16 mars 2021 med sedvanliga årsmöteshandlingar. Det var 13 deltagare. 

Hemsidan
Vi uppdaterar vår hemsida kontinuerligt med nyheter, lägger till nytillkomna sponsorer osv. Vi lägger in översättning gällande vår viktigaste info om kontaktvägar på alla språk vi kan komma över.

www.kvinnojoureniosteraker.se.

Telefon- och jourverksamhet:

Telefonjouren har fungerat mycket väl under många år.  Vi håller oss till att vara ca: 20-25 ideellt arbetande kvinnor som har hållit i telefonjouren kvällstid (17-22) samt helger (8-22) via sin mobiltelefon. De har även suttit jour i vårt skyddade boende som är schemalagt två kvällar i veckan.

I genomsnitt har varje jourkvinna suttit jour var tredje vecka.

De flesta telefonsamtal kommer under kontorstid. Ungefär så här har samtalen fördelats;

antal samtal av kvinnan själv – 60

antal samtal anhörig – 8

myndighet tar kontakt – 25

fysiska stödsamtal m. kvinnor – 90

stödåtgärder utöver samtal – 132

Längden på telefonsamtalen varierar mycket. Det framgår inte om det är samma kvinna som ringer vid flera tillfällen.  Vad som kan noteras är att det är många samtal med våra ”återkommande” kvinnor som inte återfinns i den här statistiken dvs de som tidigare bott hos oss och som vi fortsätter att stötta.

Jourkvinnornas främsta uppgift har varit att fungera som medsyster till boende kvinnor och deras barn, med olika typer av stöd allt efter behov. Det utses alltid 2 två jourkvinnor som kontaktpersoner till varje boende. Några jourkvinnor är och har varit samtalsstödjare under flera år. Vi gör jourlistor för ett halvår i taget där vi själva bestämmer när vi kan sitta jour i boendet. Det har fungerat mycket bra.

Varje år ställs vi inför nya utmaningar och nya frågor. Varje kvinna som kommer till oss har en unik historia som vi förhåller oss till och vi hjälper och stödjer henne efter bästa förmåga.

Studie- och jourgruppsverksamheten

Vi har uppdaterat introduktions- och utbildningsprogrammet under året
så att det skall vara enklare att förbereda de nya kvinnorna att vara jourkvinna. 

Vi har fortsatt att skaffa kunskap genom mötesverksamhet, externa utbildningar samt konferenser. De flesta tillfällen har möten skett digitalt, på grund av den rådande pandemin.

Ämnena har varit grundläggande jourkunskap, lagar som gäller vår verksamhet, de patriarkala strukturerna, makt- och kontrollfrågan och mycket mer. Vi har haft internutbildning för nya jourkvinnor. Vi har även utbildat 14 jourkvinnor i MI – Motiverande samtal.

Slutord

Det som gör att vi fortsätter vårt engagemang i kvinnojouren är att vi känner att vi kan göra skillnad. Det är alltid något som gör att man tar nya tag när frustrationen över samhället blir stor. Även detta år har varit ett intressant och händelserikt år. Vi har haft många nya frågeställningar att diskutera.

Vi har haft en tydlig målsättning under året att finnas så tillgängliga som möjligt trots pandemi. Därför har vi startat upp chattverksamhet onsdagar och söndagar varannan vecka.  Onsdagar så håller de anställda i chatten och söndagar våra jourkvinnor. 

Styrelsen vill tacka alla kvinnor som arbetar i jouren och som lagt ner mycket av sin fritid på att stötta sina medsystrar som drabbats av mäns våld på olika sätt. Till dessa jourkvinnor vill vi sända ett alldeles särskilt stort tack.  
Det är en av våra styrkor att vi kan prata med varandra och hitta kraft inom systerskapet.

Vi vill också särskilt tacka vårt fantastiska e-postnätverk som snabbt hör våra önskningar om olika saker, när våra boende behöver. De är guld värda. Tack till alla som skänker glädje till våra stödsökande kvinnor och barn.

Styrelsen vill också tacka alla medlemmar som på olika sätt varit föreningen behjälplig och hoppas att alla vill fortsätta att vara aktiva i föreningsarbetet.

/Katarina, Hanne, Sofie, Jessica, Karin

Åkersberga mars 2022

Åkersberga mars 2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *