Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse för Kvinnojouren i Österåker 2020

Vårt uppdrag

är att erbjuda akut skyddat boende, ha stödjande verksamhet för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi ska också bilda opinion och informera i dessa frågor.

Hur genomför vi det?

Det huvudsakliga arbetet i jourverksamheten sker via telefonjouren, i mötet med de utsatta kvinnorna i det akut skyddade boendet och genom personliga samtal för att ge dem stöd och vägledning. 


Vi inbjuder medlemmar och andra intressenter till föreläsningar om ämnet ”Våld i nära relationer” i syfte att minska densamma och att öka kunskapen om dessa frågor.

Kvinnojouren har funnits sedan 1998 som förening. Det första boendet öppnades den 1 september 1998 vilket innebär att jouren fyllde 22 år under året. 

Styrelsen

Styrelsen har bestått av följande personer: 

Ordförande Katarina Mattsson            

Vice ordförande Hanne                                   

Kassör Tarja                                          

Sekreterare Barbro                                                 

Styrelseledamot/Utb. ansvarig Jessica

Styrelseersättare Annika

Styrelseersättare Erika     

Revisor Birgitta och Birgitta

Revisorersättare Sofie

Revisorersättare Charlotte

Valberedning Erika och Ida

Barnanvarig Sofie

Webbansvarig Ida                                

Styrelsens uppgift är att leda verksamheten, utbilda nya medlemmar för jourverksamhet, ha det övergripande ansvaret för bostaden, skapa opinion samhället i syfte att minska mäns våld i nära relationer samt i övrigt se till att föreningens verksamhet följer stadgar, riktlinjer och övriga överenskommelser. Vi har en hemsida och är med i Facebook och på Instagram.

Medlemsantal

Vid årets början hade föreningen 201 medlemmar och vid året slut var antalet 167 st betalande medlemmar. Avgiften är 100 kronor/år. 

Vi har sedan några år ett e-postnätverk som bistår oss när vi får kvinnor och barn som behöver förnödenheter. Detta nätverk har växt under året och det är guld värt.

Anställda

Vi har en anställd sedan drygt 4 år på heltid. En anställd på 50% sedan november 2019.

Säkerhet i vårt boende

Vi har en säkerhetsdörr med elektroniskt titthål, säkerhetsbrevlåda och personlarm i boendet samt även bärbara larm.

Det skapar trygghet. Vi har också fler mobiler så att boende och jourkvinnor kan ha bättre kontakt mellan sig. 

Det bärbara larmet har delats ut till de flesta boende under året. De har upplevt det som en extra trygghet när de lämnar boendet.

Volontärer

Under året har vi lagt ned ≈3360 volontärtimmar. Det motsvarar 2 heltidsarbetare. Vi har haft glädjen att välkomna flera nya jourkvinnor till verksamheten under året.

De har med stor empati tagit av sin fritid för att stötta och samtala med våldsutsatta kvinnor. De har även följt med på möten, passat barn, lagat mat, bakat, städat, firat födelsedagar etc. 

Samarbeten

Vi har tätt samarbete med Bellis Ungdomsjour. Vi går bland annat på kurser och föreläsningar tillsammans, vi samarbetar även vid flera events. Svenska kyrkan i Österåker är en annan del av vårt samarbete. Där har de Samtalsakuten som flera av våra kvinnor har fått mycket stor utdelning av. Vi ingår i flera nätverksgrupper tillsammans med socialförvaltning, organisationer och verksamheter i kommunen som vi träffar regelbundet.

Aktuellt under året 

Året har präglats av covid-19-pandemin och vi har behövt ställa om delar av vårt arbete för att anpassa oss till detta. Flera av våra inplanerade aktiviteter blev framskjutna eller inställda, men vi har också hittat nya vägar och genomfört en del av aktiviteterna digitalt. Våra månads- och styrelsemöten har till stor del hållits på distans via Teams.

I slutet av året genomfördes vårt byte av riksorganisation från ROKS till Unizon.

Under året har vi haft 10 månadsmöten. Vi har även haft många interna telefon– och mailkontakter däremellan. Just månadsmötena är viktiga för att diskutera, informera och även utbilda oss i dagsaktuella frågor. Vi har varit aktiva i kontakter med ROKS och Unizon, många olika socialkontor, nätverkat tillsammans med socialkontoren i nordostsektorn och övriga jourerna i Nordost samt med BOPS (Brottsoffer- och personsäkerhetssektionen). Vi har gått flera utbildningar och uppdaterat oss både inom samtalsteknik och säkerhetsfrågor. Bland annat genomförde 3 anställda och 11 jourkvinnor en kurs i MI – Motiverande samtal via Humanova, något vi redan haft stor användning av i samtal med stödsökande kvinnor.

Några föreningar som särskilt stöttat oss bl.a. med pengar har varit:

  • Svenska Kyrkan, som är oss till stort stöd med bidrag och lån av lokaler
  • Woody bygghandel
  • Rebeckorna, som alltid samlar in pengar till jourens barn
  • Rädda Barnen
  • Vision, Österåkersavdelningen

Vi har ansökt om statliga medel och även blivit beviljade sådana.
Bidraget är en del av att kunna bedriva verksamheten.

Under året har vi tillsammans med Svenska Kyrkan stickat och sålt barntofflor. 100% av intäkterna går till Kvinnojouren i form av presentkort i matbutiker i Åkersberga.

Det skyddade boendet

År 2020 har vi haft 168 dygn med kvinnor och 55 dygn med barn jämfört med år 2019 då vi hade 441 dygn med kvinnor och 242 dygn med barn.

Vi tar nu emot medföljande husdjur i vårt skyddade boende. Vi har även inlett ett samarbete med VOOV i de fall kvinnan inte har möjlighet att ta med sig sitt husdjur.

Sociala medier

Vi har haft stort utbyte både på Facebook och Instagram med våra stödmedlemmar och andra jourer i Sverige under året. Vi har visat hur vi

jobbar och hur vi informerar. Vi har lagt upp flera event som spridit sig.
Interna och externa aktiviteter under 2020 

Den 30 augusti arrangerade vi tillsammans med ungdomsjouren Bellis Torgets dag då den årliga Kanalens dag blivit inställd p.g.a. pandemin. Vi stod på torget i centrum och informerade förbipasserande om jourernas verksamhet och sålde prints med Sara Danius som är en illustration målad av Sofie Winberg Tyrfelt från ett fotografi av Jonathan Nackstrand. Vi arrangerade även en rockringstävling där den som lyckades rocka flest varv vann en print. Vi värvade samtidigt 10 nya stödmedlemmar.

Årets ljusmanifestation sändes digitalt via YouTube den 25 november. Vi tände 16 facklor för de 16 kvinnor som under 2019 dödats av en partner de haft en pågående eller avslutad relation med.


Medlemsmöten

Årsmötet genomfördes den 11 mars 2020 med sedvanliga årsmöteshandlingar. Det var 19 deltagare. 

Den 15 oktober genomfördes en extra årsstämma med anledning av omröstning om byte av riksorganisation samt ändrade stadgar. 14 deltagare närvarade.

Hemsidan
Vi uppdaterar vår hemsida kontinuerligt med nyheter, lägger till nytillkomna sponsorer osv. Gå gärna in på vår sida www.kvinnojoureniosteraker.se.

Telefon- och jourverksamhet:

Telefonjouren har fungerat mycket väl under många år.  Vi håller oss till att vara c.a 20-25 ideellt arbetande kvinnor som har hållit i telefonjouren kvällstid (17-22) samt helger (8-22) via sin mobiltelefon. De har även suttit jour i vårt skyddade boende som är schemalagt två kvällar i veckan.

I genomsnitt har varje jourkvinna suttit jour var tredje vecka.

De flesta telefonsamtal kommer under kontorstid. Ungefär så här har samtalen fördelats;

antal samtal av kvinnan själv – 57

antal samtal anhörig – 4

myndighet tar kontakt – 25

stödsamtal m. kvinnor – 144

stödåtgärder utöver samtal – 116

Längden på telefonsamtalen varierar mycket. Det framgår inte om det är samma kvinna som ringer vid flera tillfällen.  Vad som kan noteras är att det är många samtal med våra ”återkommande” kvinnor som inte återfinns i den här statistiken dvs de som tidigare bott hos oss och som vi fortsätter att stötta.

Jourkvinnornas främsta uppgift har varit att fungera som medsyster till boende kvinnor och deras barn, med olika typer av stöd allt efter behov. Det utses alltid 2 två jourkvinnor som kontaktpersoner till varje boende. Några jourkvinnor är och har varit samtalsstödjare under flera år. Vi gör jourlistor för ett halvår i taget där vi själva bestämmer när vi kan sitta jour i boendet. Det har fungerat mycket bra. Under året beslutades att utdrag ur belastningsregistret ska lämnas in från samtliga jourkvinnor.

Kvinnojouren lägger ner mer än 3300 h ideellt varje år – motsvarar två heltidsanställda

Varje år ställs vi inför nya utmaningar och nya frågor. Varje kvinna som kommer till oss har en unik historia som vi förhåller oss till och vi hjälper och stödjer henne efter bästa förmåga.

Studie- och jourgruppsverksamheten

Vi har uppdaterat introduktions- och utbildningsprogrammet under året
så att det skall vara enklare att förbereda de nya kvinnorna att vara jourkvinna. 

Vi har fortsatt att skaffa kunskap genom mötesverksamhet, externa utbildningar samt konferenser. De flesta tillfällen har mötena skett digitalt, på grund av den rådande pandemin.

Ämnena har varit grundläggande jourkunskap, lagar som gäller vår verksamhet, de patriarkala strukturerna, makt- och kontrollfrågan och mycket mer. Vi har haft internutbildning för nya jourkvinnor. Vi har även utbildat 14 jourkvinnor i MI – Motiverande samtal.

Slutord

Det som gör att vi fortsätter vårt engagemang i kvinnojouren är att vi känner att vi kan göra skillnad. Det är alltid något som gör att man tar nya tag när frustrationen över samhället blir stor. Även detta år har varit ett intressant och händelserikt år. Vi har haft många nya frågeställningar att diskutera. Det är en av våra styrkor att vi kan prata med varandra och hitta kraft inom systraskapet.

Styrelsen vill tacka alla kvinnor som arbetar i jouren och som lagt ner mycket av sin fritid på att stötta sina medsystrar som drabbats av mäns våld på olika sätt. Till dessa jourkvinnor vill vi sända ett alldeles särskilt stort tack.  

Vi vill också särskilt tacka vårt fantastiska e-postnätverk som snabbt hör våra önskningar om olika saker, när våra boende behöver. De är guld värda. Tack till alla som skänker glädje till våra stödsökande kvinnor och barn.

Styrelsen vill också tacka alla medlemmar som på olika sätt varit föreningen behjälplig och hoppas att alla vill fortsätta att vara aktiva i föreningsarbetet.

/Katarina, Hanne, Tarja, Jessica, Barbro

Åkersberga mars 2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.