Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse för Kvinnojouren i Österåker 2022

Vårt uppdrag

är att erbjuda akut skyddat boende och att ha stödjande verksamhet för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi ska också bilda opinion och informera i dessa frågor.

 

Hur genomför vi det?

Det huvudsakliga arbetet i jourverksamheten sker via telefonjouren, i vår öppna stödverksamhet, i mötet med de utsatta kvinnorna i det akut skyddade boendet och genom personliga samtal för att ge utsatta kvinnor stöd och vägledning. Under 2022 har vi fortsatt ökat vår tillgänglighet genom att erbjuda chatt 2 gånger i veckan samt gruppträffar i vårt ”Livscafé” 2 tillfällen i månaden.

Vi arbetar våldsförebyggande med 5 huvudriktlinjer: Förankring och etablering, Språk, utbildning och dialog, Barnrättsperspektivet, Samverkan och Uppföljning och utvärdering.

Vi inbjuder medlemmar och andra intressenter till föreläsningar om ämnet ”Våld i nära relationer” i syfte att minska densamma och att öka kunskapen om dessa frågor. Inför valet kontaktades samtliga politiska partier i kommunfullmäktige med frågeställningar gällande vår verksamhet.

Vi nätverkar och informerar om vår verksamhet för politiker och andra samhällsfunktioner.

Kvinnojouren har funnits sedan 1998 som ideell förening. Det första boendet öppnades den 1 september 1998.


Styrelsen

Styrelsen har bestått av följande personer: 

Ordförande Hanne Eriksson           

Vice ordförande Jessica J                                  

Kassör Karin Isberg                                       

Sekreterare Lovisa                                                

Styrelseledamot Charlotte

Suppleant Jessica E
Revisor Birgitta E

Revisorsersättare Linda och Anna Lindberg

Valberedning Erika och Maria

Barnansvarig Sofie och Emma

Ansvarig sociala medier/ presskontakt Emma

Styrelsens uppgift är att leda verksamheten, utbilda nya medlemmar för jourverksamhet, ha det övergripande ansvaret för bostaden, skapa opinion samhället i syfte att minska mäns våld i nära relationer samt i övrigt se till att föreningens verksamhet följer stadgar, riktlinjer och övriga överenskommelser. Samt arbetsgivaransvar för de anställda.


Medlemsantal

Vid årets slut var antalet ca:  200 betalande medlemmar. Avgiften är 100 kronor/år. Vi har arbetat aktivt för att öka antalet män som stödmedlemmar och nådde vårt mål med 10%.

Vi har sedan några år ett nätverk för gåvor som bistår oss när vi får kvinnor och barn som behöver förnödenheter. Detta nätverk har växt under åren och det är guld värt.

 

Anställda

Vi har en anställd sedan drygt 6 år på heltid samt en anställd på 50% sedan november 2019.

 

Säkerhet i vårt boende

Vi har en säkerhetsdörr med elektroniskt titthål och personlarm i boendet samt även bärbara larm.

Det skapar trygghet. Vi har också fler mobiler så att boende och jourkvinnor kan ha bättre kontakt mellan sig utan att jourkvinna behöver lämna ut privata uppgifter. Vi har en policy gällande boende kvinnor och barn, jourkvinnor och anställdas säkerhet.

Det bärbara larmet delas ut till de flesta boende. De har upplevt det som en extra trygghet när de lämnar boendet för ärenden.

 

 

Volontärer

Under året har vi lagt ned ca:4 500 volontärtimmar. Det motsvarar 2 heltidstjänster. Vi har haft glädjen att välkomna flera nya jourkvinnor till verksamheten under året.

De har med stor empati tagit av sin fritid för att stötta och samtala med våldsutsatta kvinnor. De har även följt med på möten som samtalsstöd, hjälpt till med 2 flyttar för utsatta kvinnor, passat barn, lagat mat, bakat, städat, firat födelsedagar etc.
De har jourkvällar 2 kvällar i veckan i boendet och de har ansvar för jourtelefonen kvällar och helger. De bemannar även chatten söndagar. Och ansvarar för den samtalsgrupp som vi kallar Livscafé när caféet är öppet kvällstid.

 

Kvalitetsarbete

Vi arbetar nu i ett kvalitativt ledningssystem som kommer vara ett krav vid
kommande tillståndsplikt. Vi har infört skriftliga rutiner på alla delar i arbetet
på ett skyddat boende. Det är höga krav på datasäkerhet så det har vi med
hjälp av konsulter nu färdigställt. Vi har digitaliserad journalföring. Vi har
implementerat en ny kommunikationsplattform för enklare och effektivare
kommunikation för alla inom jouren, anställda, jourkvinnor och styrelse.
Vi arbetar med egenanalyser, förbättringshjul, riskanalyser,
klagomålshantering, Lex Sarah och avvikelserapporter, allt för att höja
kvalitén på vårt skyddade boende och ge det bästa möjliga skydd och stöd
för de kvinnor och barn som kommer till oss.

 

Samarbeten

Vi har haft tätt samarbete med Bellis Ungdomsjour, Trygg Österåker och
Svenska kyrkan i Österåker. Vi går bland annat på kurser och föreläsningar
tillsammans och vi samarbetar kring ” Vecka fri från våld” och andra events.
Svenska kyrkan driver Samtalsakuten där flera av våra kvinnor har fått
mycket stort stöd. Vi ingår i flera nätverksgrupper tillsammans med
socialförvaltning, organisationer och verksamheter i kommunen som vi
träffar regelbundet. Vi initierade ett omstartmöte för nätverket” Kvinnofrid
Nordost” som före pandemin hade 2 möten /år där socialtjänst, polis,
kvinno-tjej och ungdomsjour, BVC, MVC och kyrkan medverkat. Alla
kommuner i nordost var representerade.
Vi presenterade vår verksamhet för föreningen Jourhavande medmänniska.
På besök hos oss har vi haft både Vänsterkvinnorna och Centerpartiet för
att presentera vår verksamhet.
Vi har haft 2 möten med Kommunstyrelsens ordförande Mikaela Fletcher
där vi fått möjlighet att informera om vår verksamhet samt vår önskan om
ett IOP avtal.
Vi har under året gjort 2 utskick till alla socialkontor i Stor Stockholm där vi
informerat om vårt skyddade boende och vad vi kan erbjuda.

 

Aktuellt under året 

Under året har vi haft 10 månadsmöten och lika många styrelsemöten.
Dessa möten är viktiga för att diskutera, informera och att utbilda oss i
dagsaktuella frågor och strukturera vårt arbete. Vi har varit aktiva i
kontakter med vår riksorganisation Unizon, med olika socialkontor, vi har
nätverkat tillsammans med socialkontoren i nordostsektorn och övriga
jourer i nordost samt med BOPS (Brottsoffer och personskydd) inom
polisen.

 

Vi har gått flera utbildningar och uppdaterat oss både inom
samtalsteknik och säkerhetsfrågor. Bland annat genomförde 9 jourkvinnor
en kurs/utbildning i MI-motiverande samtal via Humanova något vi redan
haft stor användning av i samtal med stödsökande kvinnor.

 

Vi har hyrt skyltfönstret i Folkets hus under mars och november månad. I mars med
temat ”Oslagbart läge” och i november ”Dödsorsak kvinna”. Vi fick bra och
viktig uppmärksamhet för dessa 2 utställningar.

Några föreningar som särskilt stöttat oss bl.a. med pengar har varit:

• Svenska Kyrkan, som är oss till stort stöd med bidrag, kollekt och lån
av lokaler

• Söra Simhall som sponsrat boende kvinnor och barn med gratis entre

• Woody bygghandel som i många år skänkt pengar till boende kvinnor och barn

• Rebeckorna, Davidalogen som i många år skänkt pengar till boende kvinnor och barn

• Rädda barnen Österåker skänkt pengar särskilt till barn

• Vänsterkvinnorna skänkt pengar till boende kvinnor och barn

 

Vi har ansökt om statliga medel och även blivit beviljade sådana. Men då
bidraget kallats för ”översökt” fick vi endast 1/5 av det vi ansökte om.
Bidraget är en del av att kunna bedriva verksamheten.

Vi har i september ansökt hos Österåkers kommun om ett s.k IOP avtal
(idéburet offentligt partnerskap). Ärendet skall behandlas i KF i början av
året och vi hoppas mycket på att detta partnerskap kan bli av så att vi kan
planera vår verksamhet för mer än 1 år i taget.

Vi har mottagit fina gåvor och bidrag till verksamheten, såsom ett stort antal
kontantkort från Telenor. Vi har även mottagit julkassar med mat från Willys
i Åkersberga att dela ut bland kvinnor och familjer vi stödjer.

 

Det skyddade boendet

År 2022 har vi haft 323 dygn med kvinnor och 118 dygn med barn.
Vi tar nu även emot medföljande husdjur i vårt skyddade boende. Vi har
även ett samarbete med VOOV i de fall kvinnan inte har möjlighet att ta med sig sitt husdjur.
Vi har inrett en ” ungdomshörna” med spelkonsol och mysfåtöljer.

 

Sociala medier

Vi har haft stort utbyte både på Facebook och Instagram med våra stödmedlemmar och andra jourer i Sverige under året. Vi har visat hur vi jobbar och hur vi informerar. Vi har lagt upp flera event som spridit sig.

 

Aktiviteter

Kanalens dag är åter efter pandemin och vi närvarade som vi alltid gjort. Detta år fick vi och Ungdomsjouren Bellis tyvärr en undanskymd plats och det regniga vädret gjorde sitt till, men vi fick en del fina samtal och kontakter samt ett antal nya stödmedlemmar.

 

Den 24 november anordnade vi och Bellis ungdomsjour en ljusmanifestation under parollen ” Hjälp oss att stoppa våldet mot kvinnor och tjejer”. Vi höll flera tal, och popskolan bidrog med fin sång och musik. Vi höll en tyst minut för de 15 kvinnor som mördades under 2021. Tidningen Kanalen skrev både om detta och en vecka fri från våld och vi fick även stor uppmärksamhet och spridning i sociala medier.

 

Årets ljusmanifestation genomfördes den 24 november. Stort tack till Popskolan som bidrog med fin sång och musik och sponsrade oss med ljudanläggning. Ett hundratal Åkersbergabor hade samlats för att deltaga. Vi slog 15 slag på en trumma för att hedra de 15 kvinnor som mördades 2021. Därpå följde en tyst minut. Vi och Bellis Ungdomsjour höll flera tal. Vi delade ut armband med texten” För varje kvinna”

 

 

Medlemsmöten

Årsmötet genomfördes den 15 mars 2022 med sedvanliga årsmöteshandlingar. 17 deltagare. Hanne Eriksson valdes till ny ordförande.

 

Hemsidan

Vi uppdaterar vår hemsida kontinuerligt med nyheter, lägger till nytillkomna sponsorer osv. Vi lägger in översättning gällande vår viktigaste info om kontaktvägar på alla språk vi kan komma över.

www.kvinnojoureniosteraker.se.

 

Telefon- och jourverksamhet:

Telefonjouren har fungerat mycket väl under många år.  Vi håller oss till att vara ca: 20- 25 ideellt arbetande kvinnor som har hållit i telefonjouren kvällstid (17-22) samt helger (8-22) via sin mobiltelefon. De har även suttit jour i vårt skyddade boende som är schemalagt två kvällar i veckan.

I genomsnitt har varje jourkvinna suttit jour var tredje vecka.

De flesta telefonsamtal kommer under kontorstid. Ungefär så här har samtalen fördelats;

antal samtal av kvinnan själv – 81

antal samtal anhörig – 22

myndighet tar kontakt – 25

fysiska stödsamtal m. kvinnor – 90

stödåtgärder utöver samtal – 189

antal ”unika” individer som sökt stöd -118

 

Vi har detta år aldrig tidigare haft så många stödsökande.

 

Längden på telefonsamtalen varierar mycket. Det framgår inte om det är samma kvinna som ringer vid flera tillfällen.  Vad som kan noteras är att det är många samtal med våra ”återkommande” kvinnor som inte återfinns i den här statistiken dvs de som tidigare bott hos oss och som vi fortsätter att stötta.

 

Jourkvinnornas främsta uppgift har varit att fungera som medsyster till boende kvinnor och deras barn, med olika typer av stöd allt efter behov. Det utses alltid 2 två jourkvinnor som kontaktpersoner till varje boende. Några jourkvinnor är och har varit samtalsstödjare under flera år. Vi gör jourlistor för ett halvår i taget där vi själva bestämmer när vi kan sitta jour i boendet. Det har fungerat mycket bra.

Varje år ställs vi inför nya utmaningar och nya frågor. Varje kvinna som kommer till oss har en unik historia som vi förhåller oss till och vi hjälper och stödjer henne efter bästa förmåga.

 

Studie- och jourgruppsverksamheten

Vi har uppdaterat introduktions- och utbildningsprogrammet under året så att det skall vara enklare att förbereda de nya kvinnorna att vara jourkvinna. 

 

Vi har fortsatt att skaffa kunskap genom mötesverksamhet, externa utbildningar samt konferenser.  Ämnena har varit grundläggande jourkunskap, lagar som gäller vår verksamhet, socialtjänstjuridik, svåra samtal med utsatta barn, Fadime dagen, de patriarkala strukturerna, RBP-responsed based practice och Unizons utbildning” Kvalitetsraketen” inför kommande tillståndsplikt som införs under 2023. Vi har haft internutbildning för nya jourkvinnor. Vi har även utbildat 9 jourkvinnor i MI – Motiverande samtal.

 

Slutord

Det som gör att vi fortsätter vårt engagemang i kvinnojouren är att vi känner att vi gör skillnad. Då vi detta år stöttat fler kvinnor än någonsin tidigare så vet vi att kampen måste gå vidare. Det är alltid något som gör att vi tar nya tag när frustrationen över samhället blir stor. Vi har styrkan i vår fantastiska grupp av jourkvinnor som hela tiden ger av sig själva och sin tid för att göra skillnad. Även detta år har varit ett intressant och händelserikt år. Vi har haft många nya frågeställningar att diskutera. Trenden från pandemiåren med väldigt få placeringar i det skyddade boendet (sett likadan ut i hela landet) verkar nu ha brutits och vi hoppas på att den nya tillståndsplikten kommer leda till att den kvalitét vi fortsatt kan leverera kommer göra att boendet hela tiden finns till för de mest utsatta kvinnor och barn som behöver skyddas och stöttas.

Den nya tillståndsplikten och förslaget som kommer med den kommer också innebära att barn får en egen placering, med egen handläggare inte som nu bara medföljande med mamman.

 

Vi har haft en tydlig målsättning under året att finnas så tillgängliga som möjligt.

 

Styrelsen vill tacka alla kvinnor som arbetar i jouren och som lagt ner mycket av sin fritid på att stötta sina medsystrar som drabbats av mäns våld på olika sätt. Till dessa jourkvinnor vill vi sända ett alldeles särskilt stort tack.  

Det är en av våra styrkor att vi kan prata med varandra och hitta kraft inom systerskapet.

 

Vi vill också särskilt tacka vårt fantastiska e-postnätverk som snabbt hör våra önskningar om olika saker, när våra boende behöver. De är guld värda. Tack till alla som skänker glädje till våra stödsökande kvinnor och barn.

 

Styrelsen vill också tacka alla medlemmar som på olika sätt varit föreningen behjälplig och hoppas att alla vill fortsätta att vara aktiva i föreningsarbetet.

/ Hanne, Jessica J, Jessica E, Lovisa, Charlotte, Karin

Åkersberga mars 2023

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *