Filipino

Nakatira ka ba sa isang relasyon kung saan ikaw ay natatakot o napapailalim sa karahasan? Sa palagay mo ba kailangan mo ng suporta at ng taong tagapagsalita tungkol sa iyong sitwasyon?
 

Tagapangalaga sa mga kababaihan (women’s shelter) sa ÖSTERÅKER Telepono 08-540 600 16.

Kami ay nagtatrabaho ayon sa nararapat na patakaran at libre ang lahat ng payo.

Itinutuon namin ang aming atensyon sa mga kababaihang nalalantad sa karahasan katulad ng

– Pisikal na karahasan sa anumang anyo.
– Krahasang sikolohikal at pang-aapi
– Karahasang sekswal at paamimilit
– Karahasan sa ekonomiya.
– Karahasan sa Materyal.
– Karahasang may kinalaman sa karangalan at pangaapi
– Kapabayaan
– Paghihiwalay

Ang pagbabanta sa isang tao o pagpapataw ng karahasan ay ipinagbabawal ng batas ng Sweden. Hindi mo sisihin ang karahasan na nalantad mo. Makakakuha ka ng tulong at suporta upang baguhin ang iyong sitwasyon.

Nag-aalok kami ng:

– Suporta sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono o sa panahon            
 ng 

– Protektadong pabahay para sa mga kababaihan at mga bata.

– Suporta sa pakikipag-ugnay sa mga awtoridad ng pulisya,
 serbisyong panlipunan at pangangalagang pangkalusugan

– Suporta mula sa abogado

– Maaari naming ipaalam sa iyo ang tungkol sa iyong mga  
  karapatan.

– Pagkawala ng pangalan at walang pagpaparehistro.

Kung kinakailangan, ay makipag-ugnay sa amin: 08-54060016 
araw-araw 8-22

Mail: info@kvinnojoureniosteraker.se

Nagsusumikap kami upang matugunan ang lahat ng pangangailangan mag sa anyo ng pisikal at mental na karahasan para sa mga kababaihan at mga bata. Kami ay isang partidong pampulitika at relihiyong nagkakaisa sa